Barns partsstatus

Barns partsstatus

I barnevernssaker for Fylkesnemnda har man et partsforhold som består av foreldre, barn og barnevern. Barn som har fylt 15 år får som hovedregel partsstatus i saken, og kan derfor selv fremme sak for fylkesnemnda med ønske om at vedtak om omsorgsovertakelse skal oppheves. Etter § 6-3 annet ledd kan barn under 15 år i særskilte tilfeller gis partsstatus av Fylkesnemnda, men det er i praksis svært sjelden at barnet før partsstatus før fylte 15 år.

Barnet har likevel krav på å bli hørt fra fylte 12 år, og skal alltid informeres og rådspørres når alder og utvikling tilsier det, jf. barnevernloven § 6-3.

Som følge av at barnet får partsrettigheter når det fyller 15 år, kan barnet også kreve oppheving av omsorgsvedtak etter § 4-21. I Rt. 2001 s. 321 vektla Høyesteretts kjæremålsutvalg at barn i den alderen "generelt bør ha innflytelse på sin egen livssituasjon."

Det er bare fylkesnemnda som har myndighet til å oppheve vedtak om omsorgsovertakelse. Dette følger av barnevernloven § 4-21 første ledd første punktum. I tillegg kan det etter barnevernloven § 7-4 oppnevnes en talsperson for barnet under behandlingen i fylkesnemnda, men vedkommende kan ikke utøve partsrettigheter på vegne av barnet.