Samværsrett

Generelt

Utgangspunktet er at foreldre og barn etter omsorgsovertakelse har rett til samvær etter barnevernloven § 4-19. Samvær kan imidlertid nektes av hensyn til barnets beste, jf barnevernloven § 4-19 annet ledd og § 4-1. Domstolene prøver alle sider av samværet ut fra situasjonen i dag, og er ubundet av partenes påstander og anførsler. Les mer...

Omfanget av samværet

Som nevnt kan fylkesnemnda begrense eller avskjære foreldrenes rett til samvær med sine barn, jf. barnevernloven § 4-19 annet ledd. Foreldrene behøver ikke få vite hvor barnet er plassert. Samværsnekt vurderes ut fra formålet med barnevernloven § 4-1, om hva som er til barnets beste. Samværsretten er imidlertid en rett som både barnet og foreldrene har, og det kan derfor ikke bare tas hensyn til barnet. Om et barn ikke får noe positivt ut av et samvær med foreldrene, men heller ikke tar skade av det, skal det mye til før en kan nekte samvær. Dersom barnets og foreldrenes interesser er motstridende skal barnets interesser uansett være avgjørende ved samværsfastsettelsen. Les mer...

Samvær for andre enn foreldre

Etter barnevernloven § 4-19 tredje ledd gir fylkesnemnda adgang til å bestemme at barn skal ha samvær med andre enn foreldrene. Lovgiver har her tenkt på de tilfeller hvor barns foreldre er døde. Les mer...

Tilsyn, samværsnekt

Det kan føres tilsyn i hjemmet av en ansatt i barnevernet, eller en person som tjenesten engasjerer. Dette kan settes i verk som et hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 andre ledd. Når fylkesnemnda kan nekte samvær mellom foreldre og barn etter barnevernloven § 4-19, i saker hvor omsorgen er fratatt foreldrene, må nemnda også kunne stille visse krav til samværene. Et slikt krav kan da være å sette inn en tilsynsfører som under samværene skal føre kontroll med at barnet er ivaretatt og ikke utsettes for noen fare. Et eksempel kan være at tilsynsføreren sørger for å avslutte et samvær hvor foreldrene er rusa. Samvær under tilsyn er imidlertid en begrensning i samværsretten, og kan ikke iverksettes bare for å være på den sikre siden. Her må det foreligge tungtveiende grunner, og det må foretas en konkret vurdering av hvilke konsekvenser et samvær uten tilsyn kan føre med seg, og hvor skadelig de konsekvensene eventuelt blir for barnet. Les mer...