Hjelpetiltak

Hjelpetiltak

Hovedregelen er at hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 i hovedsak er frivillige og krever samtykke fra barnets foreldre, med unntak av tiltak etter § 4-4 fjerde ledd. Hjelpetiltak dekker et vidt spenn av ulik inngripende art fra økonomisk hjelp til tilsynsfører. Les mer...

Generelt

Det biologiske prinsipp går ut på at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Barnevernloven § 4-4 støtter dette prinsippet og pålegger derfor barnevernet en plikt til å iverksette hjelpetiltak for barn og barnefamilier med særlige behov. Det minste inngreps prinsipp står også sterkt i denne bestemmelsen. Plassering av barn utenfor hjemmet skal anses som et siste alternativ. Bruk av tvang skal kun benyttes når hjelpetiltak ikke fører til resultater, eller når forsøk av hjelpetiltak anses uhensiktsmessig ut fra den konkrete situasjonen. Les mer...

Vilkår for frivillige hjelpetiltak

Etter barnevernloven § 4-4 første ledd skal barneverntjenesten ha en rådgivende rolle. Forarbeidene sier at bestemmelsen er ment som en retningsgiver i forhold til bruk av de hjelpetiltak som følger av barnevernloven § 4-4. I tillegg skal barnevernet gi råd og veiledning om hvordan foreldre uten hjelpetiltak best mulig kan ivareta den daglige omsorgen for sine barn, uten involvering fra barnevernet. Les mer...

Midlertidig frivillig plassering

Hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 femte ledd omhandler frivillig plassering i fosterhjem, mødrehjem eller institusjon. Etter barnevernloven § 4-4 femte ledd kan barnevernstjenesten som hjelpetiltak formidle plass utenfor hjemmet. Vilkår som nevnt i annet ledd er her en forutsetning for at bestemmelsen kan komme til anvendelse, hvilket vil si at det må foreligge samtykke fra foreldrene og barnet. Videre er det et vilkår at det ikke er mulig å løse situasjonen med andre hjelpetiltak etter barnevernloven § 4-4 femte ledd første punktum. Les mer...

Pålegg om hjelpetiltak

Som nevnt har barneverntjenesten adgang etter barnevernloven § 4-4 fjerde ledd til å pålegge bruk av hjelpetiltak som omhandler plass i barnehage eller andre egnede dagtilbud, som for eksempel skolefritidsordninger. Fylkesnemnda kan etter barnevernloven §4-4 fjerde ledd komme med pålegg om hjelpetiltak som opphold i barnehage eller andre egnede dagtilbud overfor foreldrene. Les mer...

Nødrett ved medisinsk behandling barnevernloven § 4-10

Som utgangspunkt ligger et barns behov for medisinske undersøkelser og behandling under foreldreansvaret. Dessverre skjer det at foreldre ikke sørger for at deres barn får nødvendig helsehjelp. Bakgrunnen for det kan være frykt for medisinsk behandling, at en ikke innser alvoret med barnets helsetilstand eller at en religiøs overbevisning står i veien for å skaffe helsehjelp til barnet. Jehovas vitner aksepterer for eksempel ikke blodoverføring. Barnevernloven § 4-10 gir fylkesnemnda myndighet til å fatte tvangsvedtak på undersøkelse og behandling av barn dersom det er fare for dets helse. Barnevernet bistår fylkesnemnda i undersøkelser av barn som foretas enten av lege på legekontor eller hjemme hvor barnet bor, eller av sykehuspersonell på sykehus. Les mer...