Saksbehandling, hjemmebesøk, andre undersøkelser, avslutning av sak

Saksbehandling

Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har de 1 ukes frist på å konkludere meldingen til undersøkelse eller henleggelse. Henlegges saken skriver barnevernet en henleggelsesrapport. Skal det foretas en undersøkelse, har barnevernet en frist på 3 måneder fra konklusjonsdato til undersøkelsen skal være gjennomført. Dette følger av barnevernloven § 6-9 første ledd. En slik undersøkelse kan få tre utfall. Den kan henlegges, det kan vedtas å sette inn hjelpetiltak eller det kan i ytterste konsekvens fremmes krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda.

Måten en undersøkelse praktisk gjennomføres kan variere fra tjeneste til tjeneste, men ofte er første steg å kalle foreldrene inn til et første møte. På møtet gjennomgås gjerne meldingen og foreldrene gis muligheten til å uttale seg om situasjonen. Neste steg for barneverntjenesten er å innhente opplysninger i saken. De tar kontakt med offentlige instanser som foreldrene eller barnet har/kan ha vært i kontakt med, og som kan ha nyttige opplysninger å gi. Aktuelle offentlige instanser kan være barnehage, SFO, skole, helsestasjonen, politi, sosialtjenesten, trygdekontor, barne –og ungdomspsykiatrien, pedagogisk psykologisk tjeneste, andre psykiatriavdelinger osv. Siste steg i undersøkelsesprosessen går ut på at barnevernet fortar et hjemmebesøk hvor hjemmeforholdene og samspillet mellom foreldre og barn blir observert. Videre drøftes behovet for hjelpetiltak. Vedtas det å sette inn hjelpetiltak skal det fattes et vedtak av barneverntjenesten, som gir partene klageadgang etter barnevernloven § 6-5.