Undersøkelsessak

Generelt (bekymringsmeldinger)

Barnevernloven § 4-2 inneholder en regel som sier at barneverntjenesten snarest, og senest innen en uke, skal gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser etter barnevernloven § 4-3. Les mer...

Saksbehandling, hjemmebesøk, andre undersøkelser, avslutning av sak

Fra den dagen barneverntjenesten mottar en melding, har de 1 ukes frist på å konkludere meldingen til undersøkelse eller henleggelse. Henlegges saken skriver barnevernet en henleggelsesrapport. Skal det foretas en undersøkelse, har barnevernet en frist på 3 måneder fra konklusjonsdato til undersøkelsen skal være gjennomført. Dette følger av barnevernloven § 6-9 første ledd. En slik undersøkelse kan få tre utfall. Den kan henlegges, det kan vedtas å sette inn hjelpetiltak eller det kan i ytterste konsekvens fremmes krav om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda. Les mer...