Om barnevernsrett

Innledning

I vårt samfunn er det først og fremst et personlig foreldreansvar å dra omsorg for barna sine. Det er foreldrene som har det primære ansvaret for barna sine, mens det offentlige har et subsidiært ansvar i de tilfellene hvor foreldrenes omsorg ikke er god nok. Barnevernstjenesten har adgang til å gripe inn i omsorgen med både hjelpetiltak for barn og barnefamilier som utføres i hjemmet, og omsorgsovertakelse dersom det ikke lenger er forsvarlig at barnet blir boende hos foreldrene sine. Barn kan da plasseres i barnehjem, ungdomshjem eller i fosterhjem. Plasseringen kan være midlertidig eller endelig. Les mer...

Barnets beste

Vurderingen av hvilke tiltak som kan iverksettes styres ut fra prinsippet om hva som er barnets beste. Barnets-beste-prinsippet omtales også som formålet med barnevernloven, og er hjemlet i barnevernloven § 4-1, som lyder:

"Ved anvendelse av bestemmelsene i dette kapitlet skal det legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Herunder skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen" Les mer...

Det biologiske prinsipp

Lovens utgangspunkt at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Dette blir kalt det biologiske prinsipp. Et uttrykk for det biologiske prinsipps betydning i barnevernssaker ble formulert slik i Rt. 1991 s. 557:

"Jeg minner om at barnevernloven bygger på at det gjennomgående vil være i barnets interesse at foreldrene har omsorgen for det og videre at foreldrene, selv om omsorgen må fratas dem, i alminnelighet har kontakt med barnet og foreldreansvaret for det". Les mer...

FNs barnekonvensjon

FNs konvensjon om barns rettigheter ble vedtatt i 1989, ratifisert av Norge i 1991 og inkorporert i 2003 gjennom menneskerettsloven § 2. Barnekonvensjonen gjelder dermed i dag som norsk lov, og har forrang ved motstrid med andre norske lover. Det gjelder ingen individuell klagerett, men Norge skal rapportere hvert 5. år til FNs barnekomité om oppfølging av konvensjonen. Komitéen gir deretter anbefalinger til norske myndigheter om områder de mener bør forbedres. Les mer...